Οι όροι της παρούσας πολιτικής προστασίας ιδιωτικότητας διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου www.panipharm.gr, που ανήκει στην επιχείρηση «ΠΑΝΙΦΑΡΜ Α.Ε.».

Η Επιχείρησή μας είναι επιχείρηση αποκλειστικά και μόνο η εμπορία χονδρικής πώλησης φαρμάκων, παραφαρμάκων, καθετήρων, αντιδραστηρίων, καλλυντικών, αρωμάτων και αιθέριων ελαίων και συναφών προς αυτά προϊόντων και εμπορευμάτων που απευθύνεται σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη λιανική διάθεση των προϊόντων αυτών. Ως εκ τούτου, η Επιχείρησή μας δεν παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες σε λιανική βάση και δεν απευθύνεται σε καταναλωτές. Αν είστε τελικός καταναλωτής φαρμακευτικών και παραϊατρικών προϊόντων και επισκεφθήκατε τον Ιστότοπο www.panipharm.gr, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης κάθε χρήστης του Ιστοτόπου δηλώνει ότι είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο επισκέπτης δεν δύναται να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενώ, αντιστοίχως, η Επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή. Ο γονέας ή ο έχων τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του Ιστοτόπου μας, φέρει πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας κάθε χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης, που ακολουθούν, και δεσμεύεται ότι θα κάνει χρήση του Ιστοτόπου μας και των ιστοσελίδων, που τον αποτελούν, όπως οι όροι αυτοί ορίζουν. Στην περίπτωση που κάποιος επισκέπτης του Ιστοτόπου δεν επιθυμεί τη δέσμευση από τους παρακάτω όρους χρήσης, δεν δύναται να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας.

Στοιχεία Επιχείρησης

Οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου www.panipharm.gr παρέχονται από την επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΙΦΑΡΜ Α.Ε.» («Επιχείρηση»). Τα στοιχεία της Επιχείρησής μας έχουν ως ακολούθως :

Εμπορική Επωνυμία : ΠΑΝΙΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος : ΠΑΝΙΦΑΡΜ Α.Ε.

ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΠΑΦΡΑ 455 00, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ: +30 2651 002900
Fax: +30 2651 002902

E-mail : info@panipharm.gr

ΑΦΜ : 800467382

ΔΟΥ : Α΄ Β΄ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αντικείμενο

Με τους παρόντες όρους χρήσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με βάση τους οποίους η Επιχείρησή μας διαθέτει μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.panipharm.gr υπηρεσίες παραγγελιοληψίας σε χονδρική βάση αναφορικά με φαρμακευτικά και παραϊατρικά προϊόντα.

Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του www.panipharm.gr.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν το βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω των παρόντων όρων χρήσης.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Εμπορικές επικοινωνίες» – όλες οι μορφές επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν, άμεσα ή έμμεσα, αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα της Επιχείρησής μας ή τρίτων μερών στους πελάτες μας.

β) «Επιχείρηση» – η Επιχείρηση με την επωνυμία ΠΑΝΙΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Λένορμαν 193).

γ) «Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου wwwpanipharm.gr, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

δ) «Πελάτης» – ο διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου www.panipharm.gr, ο οποίος ως επιχείρηση λιανικής εμπορίας φαρμακευτικών και παραϊατρικών προϊόντων διατηρεί επιχειρηματικό λογαριασμό στον Ιστότοπο, μέσω του οποίου αποκτά πρόσβαση στη διαδικασία χονδρικής αγοραπωλησίας φαρμακευτικών και παραϊατρικών προϊόντων της Επιχείρησής μας.

ε) «Προϊόντα» – φαρμακευτικά και παραϊατρικά προϊόντα, τα οποία εκτίθενται επί του Ιστοτόπου ως δεκτικά σε πρόταση παραγγελίας από τους πελάτες μας στις εκάστοτε αναφερόμενες χονδρικές τιμές και με βάση την εκάστοτε αναφερόμενη διαθεσιμότητα αυτών.

στ) «Υπηρεσίες» – οι υπηρεσίες παραγγελιοληψίας σε χονδρική βάση αναφορικά με φαρμακευτικά και παραϊατρικά προϊόντα, που παρέχονται από την Επιχείρησή μας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.panipharm.gr.

ζ) «Χρήστης» – ο διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου www.panipharm.gr.

Διαδικασία Παραγγελιών

Μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας www.panipharm.gr η Επιχείρησή μας παρέχει στους χρήστες του Ιστοτόπου ολοκληρωμένες υπηρεσίες παραγγελιοληψίας σε αποκλειστικά χονδρική βάση αναφορικά με φαρμακευτικά και παραϊατρικά προϊόντα. Στα πλαίσια της παροχής των παραπάνω Υπηρεσιών, κατόπιν της δημιουργίας επιχειρηματικού σας λογαριασμού, κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να εκτελεί παραγγελίες φαρμακευτικών και παραϊατρικών προϊόντων, τα οποία προσφέρονται προς πώληση από την Επιχείρησή μας και παρουσιάζονται ως διαθέσιμα επί του Ιστοτόπου.

Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων επί του Ιστοτόπου έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους πελάτες μας για την υποβολή πρότασης κατάθεσης παραγγελιών. Για το λόγο αυτό τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Επιχείρησής μας για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή για το άμεσο της εκτέλεσης των παραγγελιών παρά μόνο μέχρι το σημείο που επιτάσσει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Η Επιχείρησή μας έχει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε κατατεθειμένης παραγγελίας μέχρι το χρονικό σημείο της αποστολής από μέρους μας σχετικής αποδοχής και της παρεπόμενης τελικής κατάρτισης σύμβασης πώλησης.

Η σύμβαση πώλησης προϊόντων μεταξύ της Επιχείρησής μας και του εκάστοτε πελάτη καταρτίζεται κατόπιν (α) κατάθεσης από αυτόν σχετικής ολοκληρωμένης παραγγελίας, που επέχει θέση πρότασης και (β) αποδοχής της παραγγελίας αυτής από την Εταιρεία με την αποστολή αντίστοιχης ηλεκτρονικής επιστολής προς τον τελευταίο. Η ηλεκτρονική αυτή επιστολή λογίζεται ότι έχει παραληφθεί από τον χρήστη κατά τη χρονική στιγμή που αυτός αποκτά πρόσβαση σε αυτή.

Με την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης η Επιχείρησή μας έχει την υποχρέωση να παραδώσει το πωλούμενο προϊόν το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της σύμβασης και ο πελάτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το τίμημα, όπως αυτό αναγράφεται κατά τη διαδικασία κατάθεσης της καταγγελίας. Η Επιχείρησή μας διατηρεί την κυριότητα του πωλούμενου προϊόντος και μετά την παράδοση αυτού υπό την αίρεση πλήρους αποπληρωμής του συμφωνημένου τιμήματος από τον πελάτη. Σε περίπτωση υπερημερίας του πελάτη η Επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα είτε να απαιτήσει το τίμημα είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ζητώντας την απόδοση του πράγματος στην κατάσταση, που αυτό βρισκόταν, όταν παραδόθηκε. Σε κάθε περίπτωση, από το χρονικό σημείο της παράδοσης την ευθύνη για την κατάσταση του πράγματος φέρει ο πελάτης.

Μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας θέτουμε στη διάθεσή των πελατών μας τεχνικά μέσα για την επισήμανση και διόρθωση τυχόν λαθών κατά τον ηλεκτρονικό της χειρισμό, όπως τη δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενα τεχνικά βήματα πριν την τελική της κατάθεση. Μετά την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης ο πελάτης, ως επιχείρηση μη έχουσα την ιδιότητα του τελικού καταναλωτή, δεν έχει κανένα δικαίωμα υπαναχώρησης.

Οι τιμές που αναγράφονται εντός του Ιστοτόπου αποτελούν το ακριβές αντίτιμο πώλησης των κατά περίπτωση προσφερόμενων προϊόντων, δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και λοιπούς φόρους, ενώ δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες μεταφοράς, για τις οποίες γίνεται ιδιαίτερη μνεία κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης των παραγγελιών.

Τρόποι Πληρωμής

Με την απόδοση των παραγγελλόμενων προϊόντων και την καταβολή από πλευράς του Πελάτη του σχετικού αντιτίμου η σύμβαση πώλησης προϊόντων ολοκληρώνεται και η Επιχείρησή μας δε φέρει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση ή ευθύνη απέναντί στον Πελάτη.

Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης και την καταβολή από μέρους του Πελάτη του σχετικού αντιτίμου η Επιχείρησή μας εκδίδει και σας αποστέλλει σχετικό φορολογικό παραστατικό – τιμολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Η Επιχείρησή μας δεν έχει υποχρέωση για την έκδοση άλλου τύπου φορολογικών παραστατικών καθώς και για την αποστολή τους σε έντυπη μορφή είτε μέσω ταχυδρομείου είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Τόσο η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου www.panipharm.gr και των επιμέρους ιστοσελίδων αυτού, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα κείμενα, τα γραφικά, τον ήχο, την εικόνα, τη διεπαφή (interface), την όλη παρουσίαση (look & feel), το λογισμικό και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησής μας και προστατεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό, Κοινοτικό και διεθνές δίκαιο διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Ουδέν περιεχόμενο του Ιστοτόπου αυτού δεν επιτρέπεται να εγγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, διασκευαστεί ή με άλλο τρόπο μετατραπεί, διανεμηθεί, εκμισθωθεί, εκτελεστεί δημοσίως, μεταδοθεί, παρουσιαστεί δημόσια στο κοινό ή καταστεί με άλλους τρόπους προσιτό στο κοινό χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας. Για τυχόν χορήγηση τέτοιας άδειας κάθε ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής στο […]. Επιπρόσθετα, τα όποια γραφικά, λογότυπα, εικόνες, η διεπαφή (interface) και η όλη παρουσίαση (look & feel) του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σύνδεση με προϊόντα / υπηρεσίες, που δεν παρέχονται από την Επιχείρηση, με τρόπο ώστε να προκαλείται έστω και κατ’ ελάχιστο σύγχυση του καταναλωτικού κοινού ή να προσβάλλουν τη φήμη και την εικόνα της.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής του περιεχομένου του www.panipharm.gr, εφόσον είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες και αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα τεχνολογικής μεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν: α) την εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολαβητή ή β) τη νόμιμη χρήση, ενός έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου, και δεν έχουν καμία ανεξάρτητη οικονομική σημασία.

Σεβόμαστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν οποιοσδήποτε χρήστης του Ιστοτόπου ή τρίτος πιστεύει ότι δικαιώματά σας έχουν τύχει μεταχείρισης, που δύναται να συνιστά προσβολή, παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας.

Άδεια Χρήσης

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες όρους χρήσης η Επιχείρησή μας παρέχει στους χρήστες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου, σύμφωνα με την οποία μπορείτε να κάνουν χρήση των περιεχομένων αυτού αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη – εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση του Ιστοτόπου από τους χρήστες θα πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, δίχως να παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής μας ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το δίκαιο προστασίας βάσεων δεδομένων, όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης. Οποιαδήποτε άδεια χρήσης δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας δεν παρέχεται ρητώς στους χρήστες του Ιστοτόπου με τους παρόντες όρους διατηρείται στην πλήρη κυριότητά της Επιχείρησής μας ή τυχόν τρίτων κατόχων αυτού.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του Ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της τεχνολογικής του αρτιότητας και λειτουργικότητας. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, λογισμικών τύπου “robots” ή “spiders” και παρόμοιες μεθόδους συλλογής ή/και ανάσυρσης δεδομένων ή άλλες χωρίς την ρητή και γραπτή άδειά μας. Δεν επιτρέπεται η από μέρους των χρηστών του Ιστοτόπου δημιουργία ή/και δημοσίευση βάσης δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει ουσιώδη ή και επουσιώδη τμήματα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας χωρίς την ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας. Απαγορεύεται επιπλέον η χρήση meta tags ή άλλων παρόμοιων τεχνικών «κρυμμένου κειμένου», που να αποτελούνται από ή να εμπεριέχουν την εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης.

Με την παρούσα άδεια χρήσης δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα σε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε συλλογή και χρήση αγγελιών ή/και οποιωνδήποτε άλλων καταχωρήσεων, σε οποιαδήποτε παράγωγη χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε καταφόρτωση ή αντιγραφή των πληροφοριών του Ιστοτόπου μας για εμπορική ή μη χρήση, καθώς και σε οποιαδήποτε χρήση με πρακτικές data mining, robots, ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής δεδομένων και εργαλείων εξαγωγής. Αν δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους όρους, η παρούσα άδεια χρήσης θα τερματίζεται αυτομάτως και χωρίς πρότερη ειδοποίηση από εμάς.

Επιχειρηματικός Λογαριασμός

Αν οποιοσδήποτε χρήστης του Ιστοτόπου είναι επιχείρηση λιανικής πώλησης φαρμακευτικών και παραϊατρικών προϊόντων και επιθυμεί να εκτελεί παραγγελίες των προϊόντων μας, έχει την υποχρέωση για την πρότερη δημιουργία επιχειρηματικού λογαριασμού, κατά την διαδικασία δημιουργίας του οποίου και συμφωνεί να εισάγει όλες τις πληροφορίες που ζητούνται.

Για όσες πληροφορίες εισαχθούν κατά τη διαδικασία δημιουργίας του επιχειρηματικού του λογαριασμού και, γενικώς, αναρτώνται στον Ιστότοπό μας ο εκάστοτε χρήστης έχει καθήκον αληθείας, ενώ οφείλει με δική του πρωτοβουλία να τις διορθώνει και να τις επικαιροποιεί σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί, εισερχόμενος στον επιχειρηματικό του λογαριασμό και εκτελώντας τις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.

Αν οποιοσδήποτε χρήστης του Ιστοτόπου εγγραφεί με επιχειρηματικό λογαριασμό στον Ιστότοπό μας, φέρει την υποχρέωση για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του προσωπικού του κωδικού και συνθηματικού. Με την εγγραφή του κάθε χρήστης αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες, που θα εκτελούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του προσωπικού του κωδικού καθώς και χρήσης του χωρίς άδειά σας ο χρήστης έχει την υποχρέωση να μας ενημερώσνει άμεσα. Επίσης, κάθε χρήστης έχει καθήκον αληθείας για όσες προσωπικές ή μη πληροφορίες μοιράζεται μαζί μας.

Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντι στους Χρήστες μας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται από Χρήστες μας ή τρίτους σε σχέση με προσωπικούς λογαριασμούς είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές ή απατηλές. Εκτός αν αντιθέτως συμφωνηθεί με την Επιχείρησή μας, κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να εγγραφεί και να δημιουργήσει μόνο έναν επιχειρηματικό λογαριασμό. Απαγορεύεται η δημιουργία λογαριασμού είτε για λογαριασμό άλλου προσώπου είτε με σκοπό την κλοπή ταυτότητας άλλου προσώπου.

Επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας για τον τερματισμό του επιχειρηματικού λογαριασμού οποιουδήποτε χρήστη σε περίπτωση που ο τελευταίος παραβιάζει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης ή / και δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Επιχείρησή μας.

Υπερσύνδεσμοι

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου μας είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της Επιχείρησής μας και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logo) της Επιχείρησής μας, όπως αυτά είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο www.panipharm.gr, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειάς μας.

Ο Ιστότοπος www.panipharm.gr ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείριση της Επιχείρησης και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτό τον λόγο η Επιχείρησή μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τους χρήστες του www.panipharm.gr σχετικά με αυτές. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ιστοσελίδας επιθυμεί την απόσυρσή υφιστάμενου υπερσυνδέσμου από τον Ιστότοπό μας προς την ιστοσελίδα του, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας στέλνοντας ηλεκτρονική επιστολή στο […].

Διαφημίσεις

Ο Ιστότοπος www.panipharm.gr ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις της Επιχείρησής μας ή τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή οποιουδήποτε άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Δεδομένου ότι η Επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στην πώληση φαρμακευτικών και παραϊατρικών προϊόντων αποκλειστικά σε χονδρική βάση η διαφήμιση των προϊόντων προορίζεται κατ’ αποκλειστικότητα στους χονδρικούς μας πελάτες.

Η Επιχείρηση δεν ελέγχει το περιεχόμενων των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

Εμπορικές Επικοινωνίες

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού είτε της διαδικασίας εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) είτε της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας υπηρεσιών ο εκάστοτε χρήστης αποδέχεται τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών, διαφημίσεων ή/και περιεχομένου εμπορικής φύσης ή σκοπού αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησής μας ή τρίτων μερών. Αντιστοίχως, μας παρέχει την συγκατάθεσή του σύμφωνα με τον νόμο για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς.

Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή μας αποστέλλει ηλεκτρονική επιστολή, επικοινωνεί μαζί μας ηλεκτρονικά και αντιστοίχως συναινεί να λαμβάνε τις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες. Στα πλαίσια αυτά η Επιχείρησή μας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες προς κάθε χρήστη του Ιστοτόπου μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα με σκοπό την ανταπόκριση και τυχόν ικανοποίηση των εκάστοτε αιτημάτων του.

Περιορισμός Ευθύνης

Ο Ιστότοπος www.panipharm.gr καθώς και η περιγραφή των προϊόντων προς παραγγελία παρέχονται στους χρήστες του ως έχει χωρίς καμία περαιτέρω εγγύηση για την ακρίβεια, την ορθότητα, τη λειτουργικότητα ή την καταλληλότητά τους. Η χρήση του Ιστοτόπου και η κατάθεση παραγγελιών από τους πελάτες μας γίνεται ελευθέρως, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη ως προς την καταλληλότητα των παραγγελλόμενων προϊόντων σε σχέση με τις επιχειρηματικές τους ανάγκες. Μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την διατήρηση της ορθότητας και της εγκυρότητας των πληροφοριών και του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας.

Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο η Επιχείρησή μας αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε από τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει από τη χρήση του Ιστοτόπου και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων.

Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησης και χρηστών – πελατών μας αναφορικά με την χρήση του Ιστοτόπου, την παραγγελία προϊόντων μέσω αυτού ή σε οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ακυρωθεί με απόφαση δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα κάθε χρήστης του Ιστοτόπου δύναται να απευθύνεται προς την Επιχείρησή μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας :

ΠΑΝΙΦΑΡΜ Α.Ε.

ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΠΑΦΡΑ 455 00, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ: +30 2651 002900
Fax: +30 2651 002902
Email: info@panipharm.gr